2016-07-14 96 views
1

我正嘗試在windows-7-x64上安裝webpacknpm。它大約30%,然後停止,通常在VM-browserify,但並非總是如此。無法使用npm安裝webpack

我已經嘗試過不同的變體,但它們都不起作用。我有什麼想法可以做什麼?

Your environment has been set up for using Node.js 5.6.0 (x64) and npm. 

D:\file>npm install -S webpack 
loadDep:vm-browserify -> | |###############----------------------------------| 

D:\file>npm install webpack -S 
loadDep:vm-browserify ->/|###############----------------------------------| 

D:\file>npm install -S webpack --cache-min 999999 
loadDep:indexof -> addNam - |###############----------------------------------| 

D:\file>npm install -S webpack --cache-min 999999 
loadDep:indexof -> get \ |###############----------------------------------| 

D:\file>npm install -S webpack --cache-min 999999 
loadDep:vm-browserify -> \ |###############----------------------------------| 

D:\file>npm install -g webpack 
loadDep:vm-browserify -> \ |###############----------------------------------| 

回答

0

解決的辦法是刪除的Node.js並重新安裝以前的版本4.4.7 LTS