2017-12-27 982 views
0

我想解析使用正則表達式什麼讓使用PHP的preg_match

Option1假設DIV 類= 「class1的類class2 CLASS3 CLASS4」

我的HTML這樣

<div class="calss1 class2 class3"> 
  Content 1 
</div> 
<div class="calss1 class2 class3"> 
  Content 2 
</div> 
<div class="calss1 class2 class3"> 
  Content 3 
</div> 
<div class="calss1 class2 class3"> 
  Content 4 
</div> 
<div class="calss1 class2 class3"> 
  Content 5 
</div> 
它的div一流的名字內容

我想要使用第一部分div類名稱獲得所有div內容 我已嘗試此 其中$ my_content是總頁面contnet

if (preg_match('/<div class="class1">(.*?)<\/div>/is', $my_content, $img)) { 
   echo 'working'; 
   } 

這是工作的內容時,這樣

<div class="calss1"> 
  Content 1 
</div> 

,我需要使用正則表達式來檢查只有第一類名稱不完整的類名稱

回答

1
$pattern = '/<div class="class1(\s.*?)?">(.*?)<\/div>/is';